ALGEMENE VOORWAARDEN


Algemene voorwaarden Bouwkeurders.nl

Artikel 1. Definities en Werkingssfeer
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: de rechts- of natuurlijke persoon in opdracht waarvan Bouwkeurders.nl diensten verricht;
Opdrachtnemer: de eenmanszaak Bouwkeurders.nl (KvK nr.: 80130836);
Object: een individuele, al dan niet vrijstaande, bestaande of in aanbouw zijnde (nieuwbouw)woning, appartement, bedrijfspand of andere onroerende zaak;
Opdracht: het verrichten van een bouwkundige keuring, het opstellen van een bouwkundig rapport en eventuele aanverwante diensten;
Bouwkundige keuring: een globale, visuele en non-destructieve keuring van het object door opdrachtnemer gericht op het verkrijgen van inzicht in de bouwtechnische staat van het object, exclusief asbestinventarisatie;
Bouwkundig rapport: de verslaglegging van de bouwkundige keuring gericht op het verkrijgen van inzicht in de bouwtechnische staat van het object, alsmede een kostenraming voor de direct noodzakelijke kosten en de te verwachten kosten binnen 1 tot 3 jaar.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht tot dienstverlening die een opdrachtgever verleent aan opdrachtnemer.
3. Door de opdrachtnemer gehanteerde algemene voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Overeenkomst
1. Opdrachtnemer legt de opdracht schriftelijk of elektronisch vast. De opdracht(bevestiging) bevat een omschrijving van de dienstverlening, de vergoeding en eventuele kosten aan derden (bijvoorbeeld voor aanvullend onderzoek).
2. Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer opdracht geeft andere of aanvullende diensten te verrichten, dan bevestigt opdrachtnemer dit schriftelijk of elektronisch aan opdrachtgever.
3. De vergoeding en de kosten in de opdracht(bevestiging) zijn inclusief btw.

Artikel 3. Verplichtingen opdrachtnemer
1. Opdrachtnemer voert de opdracht zorgvuldig en deskundig uit.
2. Opdrachtnemer houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Artikel 4. Specifieke bepalingen over bouwkundige keuringen
1. De bouwkundige keuring bestaat uit een globale, non-destructieve, visuele inspectie, gerelateerd aan het bouwjaar van het object. Het is een momentopname, waarbij uitsluitend gesignaleerde zichtbare gebreken of tekortkomingen worden gerapporteerd. De aard van het onderzoek brengt met zich mee dat er gebruik zal worden gemaakt van steekproeven, zodat niet kan worden gegarandeerd dat alle visueel waarneembare gebreken of tekortkomingen worden geconstateerd en in het rapport worden vermeld.
2. Onder een bouwkundige keuring valt in ieder geval niet: controle of voldaan is aan een (koop-) aannemingsovereenkomst, controle van niet-gereinigde beglazing, controle van bodemgesteldheid of bodemkwaliteit (waaronder bodemvervuiling), controle op noodzaak bodemsanering en opgave van (bodem) saneringskosten, controle of uitvoering van bouwtechnische en/of installatietechnische berekeningen en metingen, controle van grondoppervlakte en perceelgrootte, (gespecialiseerd) onderzoek van de staat van de fundering of constructie van een woning of aanbouw, controle van geluidsisolatie, warmte-isolatie en woningisolatie, anders dan op reguliere wijze, vaststellen van gebreken die alleen visueel waarneembaar zijn na of met gebruik van technische hulpmiddelen, controle van dak en/of dakbedekking, anders dan op reguliere wijze visueel waarneembaar zonder technische hulpmiddelen, indicatie van de waarde van een woning, controle op noodzakelijke en/of verleende vergunningen van overheidswege, zoals bouwvergunningen e.d., controle op asbestverdachte of asbesthoudende toepassingen, controle op ondergrondse tanks, verwijderen, verschuiven of anderszins wegnemen van afwerkingen, waaronder vloerbedekking, of onderdelen, teneinde achterliggende installaties en/of constructies te beoordelen, hak-, breek- en sloopwerk in het kader van de keuring, garantie voor de afwezigheid van gebreken en gedetailleerd bouwkundig onderzoek.
3. Opdrachtnemer zal zijn diensten naar beste kunnen en wetenschap verrichten.
4. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat het object tijdens de werkzaamheden voor opdrachtnemer toegankelijk is en dat er een ongehinderde uitvoering van de werkzaamheden mogelijk is. Indien blijkt dat het object niet toegankelijk is, ondanks wederzijds gemaakte afspraken, en dat de werkzaamheden hierdoor niet door opdrachtnemer kunnen worden uitgevoerd, is opdrachtnemer niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor eventuele ontstane vertraging en/of schade van welke aard dan ook. Indien als gevolg hiervan een aangeleverde opdracht niet kan worden uitgevoerd, dan is hiervoor een vergoeding verschuldigd ter hoogte van de overeengekomen vergoeding en kosten.
5. Ten behoeve van de bouwkundige keuring worden de begane-grondvloeren zonder technische hulpmiddelen visueel geïnspecteerd. Dit alleen recht onder het kruipluikdeksel, indien het kruipluik aanwezig is, redelijkerwijs bereikbaar is en geopend kan worden. Indien deze inspectie aanleiding geeft om nader onderzoek te doen en bij de inspectie minimaal nog één persoon aanwezig is, wordt de onderzijde van de begane-grondvloer vanuit de kruipruimte geïnspecteerd indien de kruipruimte op eenvoudige wijze en onder goede omstandigheden en zonder gevaar toegankelijk is, dit in verband met veiligheid en Arbowetgeving. Een en ander uitsluitend ter beoordeling van opdrachtnemer. Voor alle inspecties is een droge kruipruimte en een vrije kruiphoogte van minimaal 0,50 meter vereist.
6. Daken, goten, overstekken etc. tot een maximale hoogte van ca. 3 meter worden, staande op de ladder, visueel geïnspecteerd. Dit alleen indien dit veilig kan, ter beoordeling door opdrachtnemer. Indien hoger gelegen elementen dienen te worden geïnspecteerd, kan dit uitsluitend met door u beschikbaar gesteld klimmateriaal. Dit materiaal dient te voldoen aan de huidige wettelijke eisen, in goede staat van onderhoud te verkerend. Inspectie gebeurt alleen onder veilige omstandigheden, met inachtneming van de arbonormen, dit uitsluitend ter beoordeling van opdrachtnemer. De daken worden bij de inspectie niet betreden.
7. Indien tijdens een inspectie blijkt dat bepaalde objecten en/of gedeelten daarvan, die onder het bereik van het onderzoek vallen, zeer moeilijk en niet zonder gevaar bereikbaar zijn – al dan niet als gevolg van weersinvloeden – , dit uitsluitend ter beoordeling van opdrachtnemer, worden deze objecten en/of gedeelten daarvan niet geïnspecteerd. Hiervan wordt in de rapportage melding gemaakt.
8. De in een rapportage aangegeven kosten zijn globale ramingen van herstelkosten en/of kosten voor vervanging van de zichtbare gebreken en zijn niet bedoeld als een aannemersbegroting. In de rapportage wordt door opdrachtgever getracht een zo nauwkeurig mogelijke kostenraming te geven, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 4 A. Specifieke bepalingen over energielabels
1. Wij zijn verplicht om van onze opnamegegevens een zogeheten monitoringbestand op te sturen naar de landelijk beheerder (RVO) om de authenticiteit van uw energielabel te waarborgen. Het monitoringbestand betreft de minimale hoeveelheid data (geen persoonsgegevens) die de overheid nodig heeft om aan de rapportageplicht van de EU te voldoen. Wij gaan ervan uit dat u hiertegen bezwaar heeft. Als dit wel zo is, kunnen wij de opdracht niet uitvoeren.
2. Het is mogelijk dat de certificatie-instelling een controle-onderzoek zal uitvoeren. Als de certificatie instelling geen toestemming krijgt om de woning voor een controle-onderzoek te betreden, kan het energielabel worden verwijderd uit het landelijk gegevensbestand van RVO.

Artikel 5. Verplichtingen opdrachtgever
1. De opdracht is vervuld als het definitieve bouwkundige rapport is uitgebracht. Vanaf dat moment is opdrachtgever de vergoeding aan opdrachtnemer verschuldigd. De kosten van derden zijn door opdrachtgever verschuldigd nadat ze door opdrachtnemer zijn gemaakt. Tussen partijen kan schriftelijk of elektronisch anders worden overeengekomen.
2. Opdrachtnemer verstuurt voor de verschuldigde vergoeding en kosten een factuur aan opdrachtgever met een betalingstermijn van 14 dagen.
3. Als de opdracht door meerdere personen is verstrekt dan is ieder van deze personen hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de vergoeding en kosten.
4. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om, op werkdagen, de opdracht tot uiterlijk 24 uur vóór de afspraak tot inspectie te annuleren. Bij annulering na deze termijn is opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ter hoogte van 50% het overeengekomen keuringtarief, met een minimum van € 125,-.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat Opdrachtgever aan vergoeding verschuldigd is aan Opdrachtnemer, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer.
2. Opdrachtgever is verplicht om aanspraken uit hoofde van schadevergoeding binnen één jaar na ingebrekestelling (dan wel binnen één jaar nadat de ingebrekestelling had behoren te worden gedaan) in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan het vorderingsrecht komt te vervallen.

Artikel 7. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
2. Als opdrachtgever een klacht heeft over de totstandkoming of de uitvoering van de opdracht meldt opdrachtgever deze klacht schriftelijk of elektronisch aan opdrachtnemer. Als de klacht niet tot een oplossing leidt kan het geschil aan de burgerlijke rechter worden voorgelegd.
2. Alle geschillen die verband houden of voortvloeien uit de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer dienen voorgelegd te worden aan de burgerlijke rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda of Tilburg, tenzij op grond van dwingend recht een andere rechtbank bevoegd is.

CONTACTBouwkeurders.nl
Dé adviseur voor de aankoop, verkoop of verbouwing van uw woning.
LOCATIEOns adres
Wilgenstraat 29
5038PB Tilburg
CONTACTBouwkeurders.nl
Dé adviseur voor de aankoop, verkoop of verbouwing van uw woning.
LOCATIEOns adres
Wilgenstraat 29
5038PB Tilburg